top of page

Grupa Helios

40 ani à la grupa Helios bele sun l spinel. Na grupa che fej mujiga, nasciuda per zerilé la mësses y che ie cun l tëmp deventeda na grupa che cianta nozes, lauran cun gran prufesciunalità. N ucajion de si carant’ani de storia à la grupa dat ora na CD y metù a jì n cunzert tla Cësa de Cultura a Urtijëi. N film ulache i cumëmbri atuei y da ntlëuta lecorda i vares che à mudelà tres i ani i Helios y n mumënt per scuté vel’ pez ora de si ultima CD.


Comments


bottom of page